Przejdź do głównej treści
Jesteśmy z wami od 1982 r.
#MADEINPOLAND
Zawsze najnowsze trendy

Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego:

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.rocks-jeans.com. Prowadzony jest przez ROCKS JEANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000721013, nr  NIP 929-193-03-22, nr  REGON 368642816;

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca/Usługodawca – ROCKS JEANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka   komandytowa;

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rocks-jeans.com

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Formularz zwrotu- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ROCKS JEANS SP. Z O.O. SP. K. ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@rocks-jeans.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 68 326 64 77

4. Numer fax Sprzedawcy: +48 68 328 89 93

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: IBAN: PL 02 1140 2004 0000 3202 77248442 BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

 

§ 4

Warunki korzystania ze Sklepu 

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Klep w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z przepisami niniejszego Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi:

- przedstawienie oferty Sklepu;

- możliwość składania Zamówień na Towary i zawierania umowy sprzedaży Towaru na odległość;

- informowanie Klienta o statusie Zamówienia;

- korzystania z Konta;

- Newsletter, o którym stanowi § 16 Regulaminu;

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient posiadało:

- system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);

- zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez  siebie w Sklepie internetowym. W przypadki umieszczania przez Klienta w Sklepie internetowym treści zabronionych prawem, Sprzedawca upoważniony jest do ich usunięcia a także do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie.  Rozwiązanie umowy jest tożsame z usunięciem konta Klienta.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną:

- usługobiorca może złożyć reklamację w formie pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną;

- reklamacja powinna zwierać: oznaczenie usługobiorcy i jego adres lub adres e-mail;

- oznaczenie usługi, której reklamacja dotyczy;

- uzasadnienie;

- po rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub o odmowie uwzględnienia; jeżeli decyzja będzie odmowna winna posiadać uzasadnienie;

9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowe zagrożenie to możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez wirusy, konie trojańskie itp. W celu uniknięcia zagrożenia zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu instalowały oraz na bieżąco aktualizowały programy antywirusowe.

10. Usługodawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu internetowego  pliki „cookies” tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła z przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji. np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętywanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę lub przejdzie z jednej strony na drugą.

 

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj, województwo, hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie prze niego  zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego złożona Usługodawcy przez Klienta.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

- zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

- wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

- zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

- jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

- kliknąć przycisk przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie zgodnie z § 10.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierająca potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 

 

§ 8

Program rabatowy

1. W dbałości o stałych Klientów, Sprzedawca stworzył następujący program rabatowy:

- 7% rabatu za założenie konta zgodnie z § 6;

- 10% rabatu za zgromadzenie punktów w ilości od 1000 do 3999;

- 15 % rabatu za zgromadzenie punktów w ilości od 4000;

2. Punkty przyznawane są wg zasady:  za każdą złotówkę (1 zł) wydaną przez Klienta  na zakup towaru , Klient otrzymuje 1 punkt. Koszty transportu nie są przeliczane na punkty, od których zależy uzyskanie rabatu.

3. Punkty nie są wymieniane na gotówkę.

4. Rabat  na każde kolejne zakupy obowiązuje bezterminowo po uzyskaniu  progu limitów opisanego w pkt. 1 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że punkty naliczane są automatycznie, w terminie 14 dni od dokonania zakupów.

 

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem

b. Płatności elektroniczne

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod znajdują się na stronie Sklepu.

 

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. Płatności przelewem tradycyjnym w przypadku Klientów zagranicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przelewem tradycyjnym na konto podane w § 3 pkt. 5. Regulaminu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Umowa uznana będzie za niezawartą.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia     uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym   opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Informacja o   wysyłce” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową     Sprzedaży.

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy formularz o odstąpieniu od Umowy („formularz zwrotu”). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Formularz może być wysłany za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie formularza na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonaną przez niego płatność za produkty objęte Umową.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

§  12

Rękojmia za wady

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi .

3. Reklamację  z tytułu rękojmi należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru , wskazane jest również zamieszczenie fotografii obrazującej wystąpienie wady.  Sugeruje się dołączenie dowodu zakupu towaru w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.  Dopiero po rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową Sprzedawca poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Czas realizacji zamówienia

1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. W razie opóźnienia Sprzedawcy, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.
2. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia jest krótszy niż 30 dni i kształtuje się następująco:
       a. w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty od Klienta,
       b. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze są one kompletowane i nadawane w ciągu 1 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia,
       c. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera GLS to 48 godzin od momentu nadania,
       d. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera GLS za granicę od momentu nadania to 5 dni.

§ 15

Dostawa, odbiór zamówienia

1. Możliwe są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:
a. dostawa przez kuriera na adres wskazany przez Klienta,
2. Koszty dostawy na terenie Polski są następujące:
            a. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy przez kuriera – 9,90 zł,
            b. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i dostawy przez kuriera – 14,90 zł,
            c. Dla zamówień powyżej 300 PLN wysyłka na terenie RP jest bezpłatna.
3. Możliwa jest dostawa przesyłki poza granice Polski do następujących Państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania.
4. Koszty dostawy poza granice Polski są zgodne z cennikiem  firmy kurierskiej.  Koszty wysyłki poza granice RP są uzależnione od miejsca przeznaczenia oraz od wagi paczki. Informację o wysokości opłaty za wysyłkę Klient może ustalić poprzez wybór określonego kraju w Koszyku.
5. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

 

§ 16

Newsletter

1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera- usługi udostępnianej przez Sklep. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do tych Klientów, którzy zamówili tę usługę.

2. W ramach bezpłatnej usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego. Nawsletter zawiera informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowych kolekcjach, promocjach.

3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej , na który wysyłany jest Newsletter albo w ogóle zrezygnować z udostępniania mu tej usługi poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku na adres mailowy podany w § 3 ust. 2.

 

§ 17

Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny, jednakże w takim przypadku każda ze stron zachowuje prawa nabyte przed rozwiązaniem umowy.

2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta, przy przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3. Usługodawca w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zobowiązany jest poinformować Klienta na adres e-mail podany podczas rejestracji z 14-dniowym wyprzedzeniem przed datą usunięcia konta.

4. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 


Zapisz się do newslettera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności *

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

AkceptujęZamknij
Komunikat
RJ Rocks Jeans nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu